Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Zmiana tekstu ustawy dotyczącej korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością z dn. 1.07.2018

Zgodnie z postanowieniem art. 47c ustawy z dnia 24 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008r. Dz.U. nr 164 poz. 1027) świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, pacjenci do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, pacjenci przedstawiający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

­